TNS    /טלסקר

    רח' ז'בוטינסקי 33

    רמת גן 52511

 

    ט 6102200 3 972+

    פ 6130341 3 972+

    ד main@tns-teleseker.com

www.tns-global.com   

 

    מחקרי שיווק פרסום ודעת קהל

ידיעה לתקשורת

סקר TIM - דירוג אפריל 2008

TIMô, סקר האינטרנט של TNS טלסקר, הוא סקר תקופתי הנערך בקרב מדגם עדכני, ארצי ומיצג, של פרטים משתמשי אינטרנט בגילאי 13 ומעלה. סקרי TIMô מתבצעים On-Line בקרב MySeker, הפאנל האינטרנטי של TNS ישראל, המייצג את כלל אוכלוסיית הגולשים במגזר היהודי במדינת ישראל.

 

על פי סקר החצי שנתי מדצמבר 2007, היקף השימוש באינטרנט בישראל נאמד בכ- 4 מיליון משתמשי אינטרנט (גילאי 13 ואילך) בכלל האוכלוסייה בישראל, כולל אומדן משלים של מגזרי העולים והערבים. שיעור הגולשים באינטרנט המהווים כ- 56% מכלל האוכלוסייה בישראל [לפי 4 מיליון מתוך 7.2], או כ- 74% מכלל אוכלוסיית גילאי 13 ואילך (לפי 4 מתוך 5.4 מיליון).

 

הסקר הנוכחי (אפריל 2008) הינו המדידה ה- 27 של סקר TIMô והוא נערך בקרב מדגם של 802 משתמשי אינטרנט (פרטים גילאי 13+), בפיזור ארצי ומייצג באוכלוסייה היהודית בישראל.

 

תוכן הידיעה

א.  סקר TIMô אפריל 2008 - דרוג אתרים נבחרים בישראל

   א1. חשיפה שבועית כללית (עמוד 2)

   א2. חשיפה שבועית ממקומות עבודה (עמוד 3)

ב.  נספחים- טבלאות וממצאים מפורטים מתוך סקר TIMTM אפריל 2008:

v       נספח 1: דירוגTIMTM  של TNS טלסקר אפריל 2008: חשיפה שבועית כללית לאתרים נבחרים בישראל  (עמוד 4)

v       נספח 2: דירוגTIMô  לגלישה ממקום העבודה (עמוד 5)

v       נספח 3: מגמות לאורך זמן בשיעורי חשיפה שבועיים לאתרים מובילים (עמוד 6)

 

א. סקר TIMô אפריל 2008 - דרוג אתרים נבחרים בישראל

להלן הממצאים העיקריים :

 

 א1. חשיפה שבועית לאתרים מובילים על פי סקר TIMTM של TNS  טלסקר אפריל 2008

* כל אחוז בטבלה מייצג כ- 35 אלפי גולשים מכלל הגולשים גילאי 13+ באוכלוסייה היהודית.

ראה פירוט ונתונים נוספים בנספח מספר 1.

א2. חשיפה שבועית לאתרים ממקומות עבודה על פי סקר TIMTM של TNS  טלסקר אפריל 2008

* כל אחוז בטבלה מייצג כ- 15.5 אלפי גולשים מכלל הגולשים גילאי 18+ ממקומות עבודה.

ראה פירוט ונתונים נוספים בנספח מספר 2.

 

ב. נספחים

נספח 1: דירוגTIMTM  של TNS טלסקר אפריל 2008: חשיפה שבועית כללית לאתרים נבחרים בישראל

               

           

   

   

   

   

   

       

   

   

   

   

   

הערות לטבלה בנספח 1:

(1) רווח בר-סמך : מאחר והשיעורים הנם אומדנים מדגמיים, חושב לגבי כל שיעור בכלל המדגם הרווח בר סמך הנותן את תחום הביטחון הסטטיסטי (ברמת מובהקות של 95%) סביב כל אומדן, לדוגמא : האומדן ה"אמיתי" של גולשים במהלך שבוע שביקרו באתר  Yahoo נע בין  16.6% לĖ 22% גולשים בשבוע (או בין 580 ל- 771 אלף), וכן הלאה לגבי שאר האתרים.

(2) אומדן כמות הגולשים מבוסס על הגולשים באוכלוסיה היהודית המהווים כ- 3.5 מליון גולשים מגילאי 13+.

(3) הנתונים מתייחסים לגלישה לאתרים ממקום כלשהו: בית, עבודה, ביה"ס, חברים, מקומות ציבוריים ועוד.

(4) השאלה הנשאלת בסקר TIMô היא שאלת חשיפה כמקובל במחקרי מדיה, כאשר כל נשאל נתבקש לציין אם ומתי הייתה הפעם האחרונה בה ביקר בכל אחד מן האתרים שצוינו בפניו.

(5) אילו אתרים נמדדים? אתרים מסחריים "מוכרי" פרסום בלבד, שעולים על 2% באזכור בבדיקת חשיפה בלתי נעזרת ועוברים את רף ה- 10% בבדיקת חשיפה שבועית נעזרת.

נספח 2: שיעורי חשיפה שבועיים ממקומות עבודה לאתרים מובילים בהשוואה לדרוג הכללי (אפריל 2008)

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       

   

   

   

הערות לטבלה בנספח 2:

 (1) שיעורי החשיפה השבועית ממקום העבודה מתייחסים לכלל המשתמשים הבוגרים באינטרנט (גילאי 18+)  ממקומות עבודה בקרב האוכלוסייה היהודית.

(2) הערכת כמות הגולשים בכל אתר מבוססת על אומדן סה"כ כמות הגולשים ממקומות עבודה באוכלוסיה היהודית שהוערכה בדצמבר 2007 ב- 1.55 מיליון.

 (3) השאלה הנשאלת בסקר TIMô היא שאלת חשיפה כמקובל במחקרי מדיה, כאשר כל נשאל נתבקש לציין אם ומתי הייתה הפעם האחרונה בה ביקר בכל אחד מן האתרים שצוינו בפניו ממקום העבודה.

 

נספח מספר 3: מגמות לאורך זמן בשיעורי חשיפה שבועיים לאתרים מובילים